Polityka prywatności serwisu internetowego acad.pl

REGULAMIN
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Właścicielem i Administratorem Drukarni ACAD Online jest:

   ACAD, Mirosław Przywózki
   05-420 Józefów
   ul. Sosnowa 34a
   NIP: 532-100-64-28
   NIP UE: PL5321006428
   REGON: 002183128
   wpis w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Józefów nr 1636.

   Zwanej dalej jako „Administrator” lub „Usługodawca”.

  2. Serwis Drukarni ACAD Online dostępny jest pod adresem https://www.acad.pl
  3. Niniejszy regulamin określa:
   1. warunki korzystania z serwisu;
   2. zasady przyjmowania zamówień;
   3. warunki reklamacji, zwrotu produktów;
   4. warunki przyjmowania plików do druku;
   5. odpowiedzialność Drukarni ACAD;
   6. zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta;
   7. własność intelektualna
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Korzystanie z serwisu ACAD Online (zwanego dalej jako „system ACAD Online”) oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
   1. Firma ACAD zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i do dostosowywania go do zmieniającego się prawa.
  2. Rejestracja wyraża, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204), zgodę Klienta na otrzymywanie informacji handlowych z firmy ACAD przekazywanych środkami komunikacji elektronicznej oraz informacji o bieżących działaniach związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.
  3. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające konto w systemie ACAD Online.
  4. Aby utworzyć konto w systemie ACAD Online należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Drukarni ACAD Online.
  5. Konto danego Klienta w systemie ACAD Online może zostać dezaktywowane przez Administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem.
  6. Drukarnia ACAD zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących Zamówień Klienta, którego konto zostało dezaktywowane.
  7. Dane wprowadzone przez Klienta przy tworzeniu konta w systemie ACAD Online można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres mailowy acad@acad.pl.
  8. Drukarnia ACAD posiada pełną swobodę podejmowania decyzji co do odrzucenia i przyjęciu Zamówienia do realizacji. Decyzja Drukarni w przedmiocie odmowy przyjęcia Zamówienia jest ostateczna i niepodważalna.
  9. Kanały komunikacji pomiędzy Klientem a Drukarnią ACAD:
   1. za pośrednictwem Serwisu ACAD.PL,
   2. za pośrednictwem poczty mailowej (adresy dostępne na www.acad.pl/kontakt),
   3. za pośrednictwem bramki sms,
   4. w formie pisanej: pismo przekazywane za pośrednictwem poczty, kuriera, bezpośrednio,
   5. w formie słownej: za pośrednictwem telefonów (wykaz telefonów dostępny na www.acad.pl/kontakt) lub bezpośrednio,
    UWAGA: ustalenia słowne są wiążące tylko w przypadku wyrażenia ich dodatkowo w formie pisanej.
 3. ZAMÓWIENIA
  1. Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie ACAD Online. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
   - należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze Zamówieniem;
   - dokonać płatności (jeśli płatność wymagana jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia);
   - przekazać zamówienie do realizacji;
  2. Przed złożeniem zamówienia, Klient ma prawo poprosić o Wycenę, przyszłego, ewentualnego zamówienia. Taka Wycena jest wykonywana bezpłatnie.
  3. Poprawnie Zamówienie definiuje następujące kwestie:
   1. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika,
   2. co najmniej jedną pozycję zlecanego do wykonania produktu lub usługi,
   3. dołączenie plików Klienta do zlecanego produktu lub usługi (jeśli jest taka potrzeba),
   4. sposób dostawy
   5. sposób płatności
   6. termin realizacji
   7. koszt realizacji Zamówienia
  4. Terminy składania zamówień.
   Zamówienia w systemie ACAD Online można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  5. Terminy przyjmowania zamówień w Drukarni ACAD.
   Złożone przez Klienta zamówienia przyjmowane są i sprawdzane pod względem formalnym w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
  6. Warunki realizacji zamówienia
   Zamówienia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie ACAD Online będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Drukarni ACAD. Terminy realizacji Zamówień niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu ACAD Online będą ustalane indywidualnie z Klientem.
  7. Termin realizacji każdego Zamówienia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez Klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia ACAD zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
  8. Czas dostarczenia przesyłki nie jest wliczany w termin realizacji i wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 2 dni robocze dla Zamówień zrealizowanych przed godziną 12.00. Dla Zamówień zrealizowanych po godzinie 12.00 należy doliczyć jeszcze jeden dzień roboczy na realizację dostarczenia.
  9. Firma ACAD zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia sytuacji wyższej, niezależnej od Drukarni ACAD, np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, przerwy w łączności internetowej, awarii maszyn.
  10. Jeśli Zamówienie zawiera kilka produktów i/lub usług, to termin realizacji całego Zamówienia jest taki jak dla produktu lub usługi o najdłuższym terminie realizacji.
   Termin realizacji Zamówienia jest liczony:
   - od momentu otrzymania przez Drukarnię ACAD kompletnego Zamówienia i plików powiązanych ze Zamówieniem.
   - jeśli Klient płaci za Zamówienie w postaci przedpłaty, dodatkowym warunkiem rozpoczęcie realizacji Zamówienia jest wpłynięcie pieniędzy na konto Drukarni ACAD.
  11. Realizowanie przyjętych Zamówień następuje w godzinach pracy Drukarni ACAD, które są opublikowane w Serwisie ACAD.PL pod adresem www.acad.pl/kontakt.
  12. Przesłane Zamówienie i pliki są formalnie weryfikowane przez Drukarnię ACAD. W przypadku pojawienia się niejasności dotyczących warunków Zamówienia bądź przesłanych plików, realizacja Zamówienia może być wstrzymywana do czasu wyjaśnienia niejasności, uzupełnienia warunków Zamówienia, ewentualnie dostarczenia nowych, poprawnych plików. Powyższe może być przyczyną wydłużenia terminu realizacji Zamówienia.
  13. Towar dostarczony do Klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „Usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.
  14. Zamówienia: - nieopłacone,
   - odrzucone i nie wznowione
   - wymagające reakcji Klienta
   starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.
  15. Drukarnia ACAD zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.
 4. REKLAMACJE
  1. Reklamację należy zgłaszać na adres acad@acad.pl
  2. Warunki zgłoszenia reklamacji
   1. Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się numerem Zamówienia, które chce zareklamować.
   2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
   3. Terminy zgłoszenia reklamacji
    Reklamacje można złożyć do 10 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Termin 10 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi.
   4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 24h, licząc dni robocze, od momentu zgłoszenia. Dla rozpatrzenia reklamacji może być konieczne przesłanie 100% nakładu reklamowanej usługi / produktu do Drukarni ACAD, 05-420 Józefów, ul. Sosnowa 34a. Wówczas 24 godzinny termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu otrzymania przez Drukarnię ACAD reklamowanej usługi / produktu.
   5. Koszt dostarczenia reklamowanej usługi / produktu jest po stronie Klienta. W przypadku uznania reklamacji, Drukarnia ACAD zwraca koszty przesyłki reklamowanej usługi lub towaru i w ciągu kolejnych 14 dni wysyła do Klienta usługę lub towar wolne od wad lub zwraca pieniądze zapłacone za nieprawidłowo wykonane Zamówienie. W przypadku odrzucenia reklamacji, reklamowana usługa lub towar zwracany jest Klientowi na jego koszt.
  3. Warunki składania reklamacji na przesyłki
   1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
    - Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać na adres acad@acad.pl w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
    - Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki nie będą rozpatrywane ze względu na wygaśnięcie roszczeń.
   2. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
    - Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.
    - Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
    - Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia ACAD. Reklamacje należy składać mailem na adres acad@acad.pl w terminie 5 dni.
  4. Zwroty towarów
   1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany kompletny oraz nie będzie uszkodzony i nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają m.in. usługi i produkty wykonywane na specjalne życzenie Klienta. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, produkt należy odesłać na własny koszt na adres:
    Drukarnia ACAD, Mirosław Przywózki, 05-420 Józefów, ul. Sosnowa 34a.
    Firma ACAD w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania produktu dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli produkt spełnia ww. wymagania zostaje wystawiony dokument korygujący. Oryginał i kopia dokumentu korygującego zostają wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną kopię dokumentu korygującego, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, firma ACAD dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
    Zwracany produkt wysyłany jest przez Klienta do Drukarni ACAD na koszt własny Klienta.
  5. Odpowiedzialnośc odszkodowawcza

   Drukarnia ACAD wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub przekroczenia terminu realizacji Zamówienia. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
  6. Zobowiązania, odpowiedzialność, ograniczenia odpowiedzialności Klienta
   1. W przypadku przedłużenia terminu realizacji spowodowanego wystąpieniem zdarzeń niezależnych od Klienta,
    Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia (anulować Zamówienie). Firma ACAD nie może żądać w takiej sytuacji żadnej rekompensaty za anulowane Zamówienie.
   2. Szczególne obowiązki i uprawnienia.
    Użytkownik NIE będzie wysyłał do realizacji materiałów zawierających:
    1. jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii
    2. treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem,
    3. materiałów mogących naruszyć prywatne lub publiczne prawa oraz
    4. materiałów mogących naruszyć prawa autorskie.
  7. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą ACAD a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Firmy ACAD.
   Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie dokonujących zakupów w celach zawodowych.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. MATERIAŁY DO DRUKU
  1. Drukarnia ACAD nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
  2. Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez Klienta
  3. Wszystkie dokonywane przez Drukarnię ACAD korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji. Nie wyłowione przez Klienta, w czasie korekty błędy, nie mogą być podstawą do reklamacji.
  4. Drukarnia ACAD nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
  5. Drukarnia ACAD nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do Zamówień po 30 dniach są usuwane.
 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU
  1. Drukarnia ACAD nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
   2. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym.
   3. Tolerancja powtarzalności druku cyfrowego może wynieść do 2 mm.
   4. Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
   5. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
   6. Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a bakiem firmy ACAD
   7. Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.
   8. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)
  2. Zgodność kolorystyki wydruku z przesłanym projektem
   1. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku, porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji koloru.
   2. Podstawą reklamacji w zakresie koloru może być:
    - rozbieżność kolorystyczna nakładu przekraczająca dopuszczalne normy pomiędzy wydrukiem, a próbnym wydrukiem koloru wykonanym na maszynnach w Drukarni ACAD, zaakceptowanym przez Klienta w zakresie kolorystyki w siedzibie firmy ACAD, lub rozbieżność kolorystyczna przekraczająca dopuszczalne normy pomiędzy wydrukiem nakładu, a certyfikowanym wydrukiem proofowym dostarczonym przez Klienta do siedziby Drukarni ACAD lub certifikowanym wydrukiem proofowym zleconym i wykonanym (za dodatkową opłatą) w firmie ACAD dla Klienta. Dopasowanie kolorystyki wydruku do określonej próbki koloru jest dodatkowo płatne.
   3. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w kolorze występujące przy wznawianiu Zamówień druku, z wyjątkiem punktu 6.2.2 tj., gdy do druku wznowienia wykonywany był, na maszynie w Drukarni ACAD, próbny wydruk koloru, zaakceptowanym w zakresie kolorystyki w siedzibie firmy ACAD przez Klienta, lub dla wznowienia został dostarczony lub zlecony do wykonania certyfikowany proof.
 7. ZASADY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIEM DANYMI KLIENTA
  1. Firma ACAD gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówień oraz oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
   Przekazując własne dane osobowe w ramach Serwisu ACAD.PL Klienci wyrażają zgodę na wykorzystanie tych danych w zakresie określonym powyżej.
  2. Firma ACAD zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim plików dostarczonych do zamówień.
 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.
  1. Zawartość strony internetowej www.acad.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu ACAD Online oraz treści w nim zawartych należą do firmy ACAD, Mirosław Przywózki. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu ACAD Online. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.acad.pl bez zgody właściciela jest zabronione.